Algemene voorwaarden

dddDeze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 mei 2024

Fijn dat je de algemene voorwaarden van Cloud Wine leest. Heb je weinig tijd? Lees dan de cursieve zin aan het begin van elk onderwerp. Mocht je onverhoopt vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Hoe kom ik in contact met Cloud Wine

e-mail proef@cloudwine.nl
bel ons telefoonnummer via contactformulier of bestelbevestigingen
volg ons linkedin.com/company/cloudwine
handig KvK nummer: 76438465
btw-nummer: NL003086640B46

 

1 – Definities

Om te begrijpen wat we met wat bedoelen

– Cloud Wine: de onderneming die producten en diensten te koop aanbiedt
– Klant: de wederpartij die tot afname van Cloud Wine producten of diensten overgaat
– Producten: alle door Cloud Wine ontwikkelde en aangeboden diensten, producten (zoals wijncursussen) en materialen, tenzij expliciet het betreffende product gespecifieerd staat
– Docent: de (vaste) persoon die de wijncursus verzorgt
– Website: het domein www.cloudwine.nl en alle onderliggende en aangesloten (sub)pagina’s

 

2 – Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor alles wat je bij ons afneemt

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Cloud Wine en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.2    De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing;
2.3    De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.4    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk aangepast, vervangen of verwijderd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing;
2.5    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
2.6    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

3 – Bestellingen en bedenktermijn

Je moet 18 jaar of ouder zijn en op de meeste bestellingen zit geen bedenktermijn

3.1    Op het product ‘wijncursussen’ geldt niet de reguliere ontbindingstermijn van 14 dagen [herroepingsrecht], daar het een ticketverkoop met datum betreft (ref. BW6, art. 230p, e);
3.2    Op het product ‘digitale cadeaubon’ geldt wel de ontbindingstermijn van 14 dagen, omdat dit product herbruikbaar is (zie punt 7);
3.3 Voor het afnemen van een Cloud Wine product dient de klant 18 jaar of ouder te zijn.

 

4 – Overeenkomst

Wanneer je een bestelling plaatst of offerte accodeert accepteer je de voorwaarden die je aan het lezen bent

4.1    De overeenkomst tussen Cloud Wine en de klant is definitief wanneer de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling en de betaling voldaan en verwerkt is. Zie punt 3 voor toelichting en uitzonderingen. Wanneer het een dienst betreft geldt de schriftelijke of elektronische accordering van de offerte;
4.2    De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen door het invullen en voltooien van het bestelformulier op de website en daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

5 – Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan producten en bijbehorende materialen van Cloud Wine te kopiëren of verspreiden

5.1    Producten verstrekt door Cloud Wine zijn enkel voor persoonlijk gebruik. De intellectuele eigendomsrechten op de aan klant ter beschikking gestelde materialen en inhoud berusten bij Cloud Wine. Het is nadrukkelijk niet toegestaan producten van Cloud Wine te verveelvoudigen, reproduceren, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder expliciete voorafgaande toestemming;
5.2    Wanneer beeld- of audio-opnames worden gemaakt door klant tijdens bijvoorbeeld een wijncursus dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Cloud Wine. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeld- of audiomateriaal mag enkel worden gedeeld via digitale of analoge kanalen ter promotionele activiteiten indien Cloud Wine hiervoor toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat zij in het voorgenoemde wordt genoemd / getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeld- of audiomateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig;
5.3    Cloud Wine heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de productinhoud die niet ontworpen is door Cloud Wine te achterhalen. Mocht u desondanks materiaal tegenkomen waarvan u de rechthebbende bent en wat onverhoopt is geplaatst zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op. Wij passen graag de juiste verwijzing toe of zullen het betreffende materiaal verwijderen.

 

6 – Prijs

Geen verborgen kosten, geen verrassingen

6.1     Prijzen van particuliere producten en verzending vermeld op de website zijn totaalprijzen en inclusief btw. Voor het product ‘wijncursussen’ betekent dit dat het bijbehorend cursusmateriaal is inbegrepen;
6.2    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typfouten is Cloud Wine niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

7 – Cadeaubon

De cadeaubon is onbeperkt geldig en op de digitale cadeaubon heb je een bedenktermijn

7.1 Op de aankoop van het product ‘digitale cadeaubon’ geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kun je afzien van de koop en kiezen voor restitutie, tenzij de cadeaubon reeds is gebruikt uiteraard. Je krijgt dan het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op de rekening waarmee betaald is;
7.2 Op de aankoop van het product ‘fysieke cadeaubon’ geldt geen bedenktermijn, omdat het gepersonaliseerd is;
7.3    Indien de cadeaubon geldt voor een wijncursus niveau, in tegenstelling tot een bedrag, en de prijs van de betreffende wijncursus is in de tussentijd verhoogd, wordt het initiële cadeaubonbedrag omgezet naar een kortingsbedrag op je boeking;
7.3    Bij de aankoop van een fysieke cadeaubon kunnen geen rechten worden ontleend aan de bezorgtijd. Cloud Wine poogt binnen 24 uur de cadeaubon op de post te doen en is dan afhankelijk van een externe bezorgdienst. Meestal vindt bezorging plaats binnen 2 werkdagen;
7.4    De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld;
7.5    De cadeaubon is onbeperkt houdbaar.

 

8 – Annulering, overmacht en herkansingen

Afzeggen is altijd vervelend. Cloud Wine denkt graag mee aan een oplossing, dus neem vooral contact op

De onderstaande punten zijn van toepassing op het product ‘wijncursussen’:

8.1    Er is een minimaal aantal deelnemers van acht personen vereist bij elke wijncursus om plaats te vinden. Indien dit aantal niet bereikt wordt, kan Cloud Wine de cursus annuleren. De klant wordt hiervan uiterlijk 3 dagen van tevoren op de hoogte gesteld. De klant kan de aangekochte ticket(s) inzetten bij een toekomstige editie van de betreffende cursus binnen een redelijke termijn van zegge een jaar na de oorspronkelijke cursusdatum of kiezen voor restitutie. Je krijgt dan het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op de rekening waarmee betaald is;;
8.2    In het geval van overmacht behoudt Cloud Wine zich het recht de cursus of betreffende les te verplaatsen. Er is sprake van overmacht indien de uitvoering van de cursus verhinderd is door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend: ziekte van de docent, het overlijden van een naaste of het plots niet beschikbaar zijn van de cursuslocatie. Cloud Wine zal (een) nieuwe datum(s) inplannen voor de cursus of les. De klant wordt in de gelegenheid gesteld bij deze toekomstige editie van de cursus of les aan te sluiten. Indien de gehele cursus wordt verplaatst kan de klant kiezen voor restitutie gelijk aan het vorige punt;
8.3    In het geval de klant door eigen toedoen of wegens onvoorziene omstandigheden de cursus of een les niet kan bijwonen is er wettelijk geen recht op restitutie of ticketwijziging (zie punt 3). Voorbeelden zijn ziekte of werk gerelateerde redenen. De klant staat vrij om, in overleg met Cloud Wine en met minimaal één dag aankondigingstijd, een vervanger te sturen. Cloud Wine zal vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid kijken of de klant op een ander moment de cursus of gemiste les kan bijwonen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden door de klant;
8.4    Examens voor niveau 2 en niveau 3 kunnen herkanst worden bij de eerstvolgende mogelijkheid tegen een prijs van respectievelijk € 45,- en € 75,-. Cursisten nemen hiervoor contact op met Cloud Wine.

 

9 – Klachten

Niet tevreden? Dat vinden we heel vervelend om te horen! Neem contact op met Cloud Wine en samen zorgen we ervoor dat je weer een glimlach op je gezicht krijgt

9.1    Heb je een klacht? Stuur ons een e-mail en omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk Cloud Wine doet haar best de oorzaak van het probleem op te sporen, te verhelpen en/of voor toekomstige bestellingen te verbeteren ter voorkoming van een herhaling van de klacht;
9.2    Cloud Wine zal binnen 2 werkdagen reageren op een klacht en voor afhandeling zorgen binnen uiterlijk 14 dagen;
9.3    Indien Cloud Wine meer tijd nodig heeft om het recht te zetten, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, stellen wij je binnen deze 14 dagen op de hoogte en laten we meteen weten hoe lang het zal duren;
9.4    We willen er graag samen uitkomen. Indien het Cloud Wine onverhoopt niet lukt jouw klacht naar tevredenheid af te handelen, zullen wij de klacht gezamenlijk voorleggen aan een onafhankelijke derde partij. Houdt hierbij rekening dat dit kosten met zich meebrengen, welke we 50-50 zullen delen. Deze onafhankelijke partij doet een bindende uitspraak. De derde partij is:
   Vlaanderen Mediation & Coaching
   Bezoekadres: Emmaplein 4 5211 VW ‘s-Hertogenbosch
   E info@vlaanderen-mediation.nl
   T 073-2032174
9.5    De door Cloud Wine ontvangen klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut;
9.6    Klachten zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden en niet met derden gedeeld;
9.7    Na afloop stuurt Cloud Wine mogelijk een feedbackverzoek hoe de klachtafhandeling is ervaren;
9.8    Verjaringstermijn: na 3 maanden kun je niet meer de klacht indienen gerekend vanaf het moment waarop de klacht betrekking heeft.

 

10 – Geschilbeslechting

Voor als we er echt niet samen uitkomen

10.1    Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;
10.2    Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;
10.3    Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Cloud Wine hoofdelijk is gevestigd;
10.4    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Cloud Wine en betrokken derden drie maanden.

 

11 – Geheimhouding

What happens at Cloud Wine, stays at Cloud Wine

11.1    Alle informatie die door klanten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Cloud Wine, inclusief haar medewerkers en docenten. Bijvoorbeeld informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën, et cetera. Indien wenselijk kan er een geheimhoudingsverklaring worden overeengekomen en ondertekend.

 

12 – Alcoholgebruik

Drink niet en proef des te meer

Het onderstaande punt is van toepassing op het product ‘wijncursussen’:

12.1    De docent zal nooit aanzetten tot (overmatig) alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. Cloud Wine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na een cursus. De klant is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.