Algemene voorwaarden

Fijn dat je de algemene voorwaarden van Cloud Wine leest. Heb je weinig tijd? Lees dan de cursieve zin aan het begin van elk hoofdstuk. Mocht je onverhoopt vragen hebben, neem gerust contact op met ons.

Hoe kom ik in contact met Cloud Wine

e-mail: proef@cloudwine.nl
volg mij: instagram.com/cloudwine
linkedin.com/company/cloudwine
facebook.com/yourcloudwine
handig KvK nummer: 76438465
btw-nummer: NL003086640B46

 

1 – Definities

Om te begrijpen wat ik met wat bedoel. Wat?

– Cloud Wine: de onderneming die producten en diensten te koop aanbiedt
– Klant: de wederpartij die tot afname van Cloud Wine producten of diensten overgaat
– Producten: alle door Cloud Wine ontwikkelde producten zoals wijncursussen, tenzij expliciet het betreffende product gespecifieerd staat
– Docent: de (vaste) persoon die de wijncursus verzorgt, in dit geval Robert de Zeeuw eigenaar Cloud Wine
– Website: het domein www.cloudwine.nl en alle onderliggende en aangesloten (sub)pagina’s

 

2 – Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor alles wat je bij mij koopt of hebt gekocht en wat ik voor jou doe.

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cloud Wine en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.2  De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing;
2.3  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.4  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk aangepast, vervangen of verwijderd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing;
2.5  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
2.6  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

3 – Bestellingen

Je moet 18 jaar of ouder zijn en een bestelling is definitief (je gaat hoe dan ook op wijnavontuur).

3.1  Op product bestellingen van Cloud Wine geldt niet de reguliere ontbindingstermijn van veertien dagen, daar het een ticketverkoop met datum betreft (ref. BW6, art. 230p, e);
3.2  Voor het afnemen van een Cloud Wine product dient de klant 18 jaar of ouder te zijn.

 

4 – Overeenkomst

Wanneer je hebt besteld accepteer je deze voorwaarden die je aan het lezen bent.

4.1  De overeenkomst tussen Cloud Wine en de klant is definitief wanneer de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling en de betaling voldaan en verwerkt is;
4.2  De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen door het invullen en voltooien van het bestelformulier op de website en daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

5 – Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de producten of bijbehorende materialen van Cloud Wine te kopiëren noch verspreiden, maar deel gerust een foto ervan op social media zoals Instagram #cloudwine

5.1  Producten verstrekt door Cloud Wine zijn enkel voor persoonlijk gebruik. De intellectuele eigendomsrechten op de door Cloud Wine aan de klant ter beschikking gestelde producten en daarbij behorende materialen en/of content berusten bij Cloud Wine. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan deze producten, materialen en content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming;
5.2  Het delen van foto’s en/of video’s van het Cloud Wine materiaal ter promotionele activiteit op bijvoorbeeld social media is uitgezonderd.

 

6 – Prijs

Geen verborgen kosten, geen verrassingen.

6.1  Prijzen van de producten vermeld op de website zijn inclusief btw.;
6.2  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typfouten is Cloud Wine niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

7 – Annulering, overmacht en corona

Kun je ineens niet meer naar de wijncursus komen, dan is dat spijtig maar je eigen verantwoordelijkheid (wel wil Cloud Wine meedenken voor een oplossing, dus stuur vooral een e-mail). Er geldt een uitzondering wanneer Cloud Wine zelf de wijncursus moet annuleren.

De onderstaande punten zijn van toepassing op het product ‘wijncursussen’:

7.1  Er is een minimaal aantal deelnemers van acht personen vereist bij elke wijncursus om plaats te vinden. Indien dit aantal niet bereikt wordt, kan Cloud Wine de cursus annuleren. De klant kan de aangekochte ticket(s) inzetten bij een toekomstige editie van de betreffende cursus binnen een termijn van maximaal een half jaar na de oorspronkelijke cursusdatum of het geld teruggestort krijgen op de rekening waarmee betaald is;
7.2  In het geval van overmacht behoudt Cloud Wine zich het recht de cursus te annuleren. Er is sprake van overmacht indien de uitvoering van de cursus verhinderd is door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend: ziekte van de docent, het overlijden van een naaste of het niet beschikbaar zijn van de cursuslocatie. De klant wordt in de gelegenheid gesteld bij een toekomstige editie van de betreffende cursus aan te sluiten, binnen een termijn van maximaal een half jaar na de oorspronkelijke cursusdatum of de klant kan kiezen voor restitutie gelijk aan het vorige punt;
7.3  In het geval de klant wegens onvoorziene omstandigheden de cursus niet kan bijwonen is er wettelijk geen recht op restitutie of ticketwijziging (zie punt 3.1). Hieronder vallen ook corona gerelateerde redenen. Cloud Wine zal vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid en waar mogelijk kijken of de klant op een ander moment de cursus kan bijwonen, doch de eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij de klant zelf.

 

8 – Klachten

Niet tevreden? Blijf vriendelijk en weet dat Cloud Wine haar best doet voor je. Neem contact op met Cloud Wine en samen zorgen we ervoor dat je weer een glimlach op je gezicht krijgt.

8.1  In het geval van klachten over Cloud Wine – zij het de service, producten of anderzijds gerelateerd – wil de klant eerst contact opnemen met Cloud Wine om naar een oplossing te zoeken. Ongenoegen delen via bijvoorbeeld social media wordt minder op prijs gesteld indien Cloud Wine niet de kans heeft gehad de klant te woord te staan. Het incidenteel ontstaan van onvolkomenheden is helaas onvermijdelijk ondanks de zorg en moeite die Cloud Wine in haar diensten stopt. Ik los het graag met je op een redelijke wijze op;
8.2  Klachten over de levering of over een product kunnen gemeld worden door een e-mail te sturen met als onderwerp ‘klacht’. De klant wordt geacht duidelijk te vermelden om welk product en om welke bestelling het gaat en wat de klacht betreft. Cloud Wine doet haar best de oorzaak van het probleem op te sporen, te verhelpen en/of voor toekomstige bestellingen te verbeteren ter voorkoming van een herhaling van de klacht;
8.3  Cloud Wine streeft binnen zeven dagen te reageren op een klacht, maar uiterlijk binnen veertien dagen;
8.4  De klant geeft Cloud Wine in elk geval vier weken de tijd om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Cloud Wine streeft uiteraard naar een snellere afhandeling al naar gelang de complexiteit van de klacht. Na afloop stuurt Cloud Wine mogelijk een feedbackverzoek hoe de klachtafhandeling is ervaren.